ان شاالله مطالبی را درمورد بسیج و همچنین خاطره های تلخ و شیرینی را که برای در بسیج و پایگاه ومراسم های بسیج و پایگاه و ... رخ می دهد را در این عنوان موضوع خواهیم آوریم.