9 دی ماه 88.....آن روز جای هیچ کس خالی نبود.همه بودند.ملائک هم بودند....

البته بعضی ها هم که نبودند دلشان میخواست باشند،دلشان بود...اما تخت بیمارستان و مریضی و شیفت کاری و... نگذاشته بود......

آن صیحه ی محبان حسین(ع) هرگز از یادم نمیرود که....

"در روز عزا حرمت ارباب شکستند/علمدار کجایی علمدار کجایی.....

  این فتنه گران حرمت ارباب شکستند/علمدار کجایی علمدار کجایی...."

حتما  علمدار هم بوده آن روز... دستانش..بالای سر ما......

         9 دی و پیمان با حسین

پی نوشت: آن روز هیج جا(ادارات و دانشگاه ها و...) تعطیل نبود....اما....

9 دی   9دی