گفت: میزان بدهی یکی از بدهکاران بانکی که اخیراً به دستگاه قضایی معرفی شده است مبلغ هزار میلیارد تومان است.
گفتم: یک بنده خدایی میخواد یک میلیون برای ازدواج فرزندش وام بگیرد، صد بار می برند و می آورند و ضامن و معرفی نامه می خواهند و.... این یارو چطوری هزار میلیارد تومان پول بی زبان را گرفته و پس نداده است!
گفت: از رؤسای بانک هایی بپرس که این مبلغ نجومی را به وی داده اند، تازه، سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کلی از او تعریف کرده و گفته است که بهترین تولیدها را داشته و کارخانه اش بهترین کارخانه ها و... است.
گفتم: به شخصی گفتند فلانی با چماق روی کله دوستت زده و او را کشته است. پرسید؛ از جلو زده یا از عقب؟! گفتند؛ از جلو زده، گفت؛ ولش کنید برود. مطابق قوانین راهنمایی و رانندگی، کسی که از عقب می زند مقصر است!

-----------------------------------------------------------------

نقل از ستون "گفت و شنود" روزنامه ی کیهان +