ان شا الله خلاصه و شرح بعضی از جلسات مهم پایگاه و تصمیم ها و مطالب گفته شده در آن ها ، تحت این موضوع به اطلاع عزیزان خواهد رسید .