فعالیت های جانبی پایگاه، اعم از ؛برگزاری دوره های آموزشی،اردو ها و فعالیت های ورزشی و ...فرهنگی  و تحت عنوان این موضوع به اطلاع عزیزان خواهد رسید.