مراسم های برگزار شده توسط پایگاه و همچنین مراسم هایی که پایگاه توصیه به شرکت در آن ها می کند،اعم از مراسم های مذهبی و بزرگداشت ها و... ، با این موضوع به اطلاع عزیزان می رسد.