اگر عمری بود اندکی از درد و دل های مان از زمین و زمان که نه، از بعضی خواص بی بصیرت و البته نهادها و حوادث غیرطبیعی!!و موانع ظهور یگانه منجی عالم را با این موضوع در اینجا خواهیم آورد.