دین و محرمات و واجبات و.. آن نیست جز مجموعه ی نکاتی برای هرچه بهتر و سالم تر زیستن ما.

نکته های اجتماعی وبهداشتی و... همه و همه »مجموعه ی نکته های زندگانی « اند ، که می خواهند ما بهتر زندگی کنیم.

ان شا الله با این موضوع مطالبی را در مورد روش های و نکته های مفید زندگی،در اختیار خوانندگان عزیز قرار خواهیم داد.از جمله ها و احادیث معصومین گرفته تا سخنان و مقالات مفید پزشکان،روان شناسان و جامعه شناسان و...