با توجه به این که امروزه دیگر تلفن همراه از یک وسیله ی ارتباطی به یک وسیله ی چند منظوره برای مطالعه و...تبدیل شده است، زین پس کتاب ها،برنامه های تلفن همراه وترفندها و... را معرفی و برای دانلود عزیزان تحت این موضوع گردآوری خواهیم کرد،به یاری خداوند.