به امید خدا ،مباحث هنری و فرهنگی و مسائل وافت وخیزهای فرهنگی ایران وجهان ،از سینما وتئاتر ایران وجهان گرفته تا... را تحت این موضوع خواهیم آورد.