نکته ها و تحلیل های اجتماعی کشور (و جهان) را با این موضوع در این جا خواهیم آورد.مباحثی همچون؛ آسیب ها وبزه کاری های اجتماعی،روابط اجتماعی صحیح،اعتیاد و...