نکته ها وتحلیل های روز مربوط به فضای سیاسی کشور وهمچنین فضای سیاست جهانی را با این موضوع به اطلاع خواهیم رساند ،به یاری خدا.