مادر شهید خلیلی در دیدار با سردار نقدی:

شهادت امثال شهید خلیلی خیلی از افراد را از خواب غفلت بیدار کرده است