ان شا الله مطالبی در مورد تاریخ و فرهنگ وجغرافیای شگرف و وسیع میهن عزیزمان ایران تحت این موضوع خواهیم آورد ، تا با دانستن پیشینه ی غنی فرهنگی خویش و.. در مقابل فرهنگ دست ساخته و نسبتا بی هویت غرب دچار خودباختگی نشویم، که حکایت ملتی که از پیشینه ی تاریخی و فرهنگی خود غافل می شود حکایت همان درختی است که از جویبار کنار ریشه  اش غافل می شود و دل به اندک قطرات آبی می بندد که طوفان حوادث شاید بر شاخه هایش بنشاند.