دختران ناخلف اشراقی ما شما را در حد پسر

نوح هم نمی دانیم و شآن این وبلاگ اجل از

مطلب نوشتن راجع به شماست، اما ساحت

مقدس شهدا خط قرمز ماست و تاسف برای

شما اینکه هیچ فضلی از امام بزرگوار ما کسب

نکردید.

امیدواریم به جهت آن همه ابراز ارادت به آن دو

خواننده فاسده عاقبت با ایشان محشور گردید.