رهنمود ها،گفته ها و نکات شخصیتی این یگانه رهبر دوران مان را در اینجا می آوریم، تا با شناخت هرچه بیشتر ما از ایشان و پیروی از رهنمودها و همراهی ایشان، نگذاریم تا بار دیگر رهبر مظلوم مان ندای »أینَ عَمّار« را سر بدهند.

که بسی درد است برای بسیجی که رهبرش ندای  کجایند عمارها سر بدهد.