علی چیت سازیان

ما همه وقف جبهه ایم
شنیده بود که عده ای هوای شهر زده سرشون . بلند شد و ایستاد مقابل جمع.
کیپ تا کیپ توی سولة اطلاعات عملیات آدم نشسته بود.
 بچه ها حتماً می دونید که حکم اموال و اجناس وقفی چیه؟
 می دونید که یه قرآن، یه مهر، یه کتاب، یه سجاده که وقف یه مسجد یا حسینیه باشه، باید اون قدر اونجا بمونه یا لاشه اش را بیرون ببرند یا اصلاً گم بشه و...
 من و شما وقف جبهه هستیم. نائب امام زمان هم واقف ماست. باید تا آخر عمر اینجا بمونیم که یا میون این بیابان ها گم بشیم و یا ...

صورتا از اشک خیس شد. شده بود مجلس روضة امام حسین(ع).
دیگه لام تا کام، کسی از برگشتن به زندگی و شهر حرف نزد.( 1)


1 ) منبع : کتاب دلیل (روایت حماسة شهید علی چیت سازیان) - راوی: علی مساواتی  همرزم شهید