شهید علی چیت سازان:

کسی می تواند ازسیم خاردار دشمن عبورکندکه درسیم خاردارهای نفس خویش گیرنکرده باشد.

تعجیل درفرج 5 صلوات