ان شا الله بریده وخلاصه سخنرانی ها ،گفته ها و مطالبی درباره ی شخصیت این مروارید نادر تاریخ جهان و سرزمین عزیزمان ایران،را تحت این موضوع خواهیم آورد .