اکبر هم آمد...اما مانند همیشه داشت

مدرسه اش دیر میشد.....

 

جای خالی کروبی کاملاَ احساس میشود

 

حال سوال این است، اکبر احساس تکلیف کرده

 

یا کروبی بی احساس است؟؟؟