«...تعلموا القرآن‌ فانه‌ أحسن‌ الحدیث‌ و تفقهوا فیه‌ فانه‌ ربیع‌ القلوب‌ و استشفوا بنوره‌ فانه‌ شفاء الصدور...

قرآن‌ را بیاموزید که‌ نیکوترین‌ گفتار است‌ و آن‌ را نیک‌ بفهمید که‌ دلها را بهترین‌ بهار است‌ و به‌ روشنایی‌ آن‌ بهبود خواهید که‌ شفای‌ سینه‌های‌ بیمار است‌...»

نهج البلاغه‌، خطبه‌ 110، ص‌ 107

ان شاالله معجزات و نکات برگرفته از تفاسیر آیات ومعارف بی مانند قرآن (و گاه فراموش شده از زندگی مان ) را با موضوع کلی قرآن شناسی در اینجا خواهیم آورد.