"نقی" نامی که فخر آسمان است
تلفظ کردنش عطر دهان است
ز القاب امام هادی ماست
امامی که عزیز شیعیان است
امام ماه روی با وقاری
که جد حضرت صاحب زمان است
زلال چشمه هایش پاک تر از
همان نهری که در جنت روان است
نقی چون مظهر پاکیست نامش
برای قرن آسوده گران است
بنام مادر آیینه سوگند
همان که صبح چشمش جاودان است
نخواهد از نفس افتاد این عشق
که از هادی به قلب عاشقان است
به کوری دو چشم آن حقیری
که از فرط حقارت بد دهان است
به هر دیوار این دنیا نوشتیم
نقی زیباترین نام جهان است

شاعر ناشناس

امام نقی(ع)

............................................

پی نوشت:1. اجر شاعر باخدا.

2. لعنت ابدی بر دشمنان اهل بیت(ع).