برای ابراز همدردی با دانش آموزان عزیز!! در این مقطع حساس زمانی امتحانات، یک سبک از معماهای معروف ریاضی رو می آوریم تا دوستان کمی هوش ریاضی شون رو محک بزنند!!لبخند

محمود و مینا ، با هم خواهر و برادر هستند ...

تعداد خواهر و برادرهای محمود با هم برارند ، اما تعداد خواهرهای مینا نصف تعداد برادرانش است ...

در این خانواده حداقل چند پسر و چند دختر زندگی می کنند؟

(جواب در ادامه مطللب)


حداقل 4 چهار پسر و 3 سه دختر در این خانواده هستند.