به منظور ترویج فواید و گسترش فرهنگ حجاب فاطمی ، و مبارزه با هجوم فرهنگی حکومت های مفسد، برای مبارزه با حجاب!! مطالبی رو در رابطه با حجاب با این عنوان خواهیم آورد.به لطف خدا