عکس شهید داریوش رضایی نژاد به همراه فرزندش

تصویری از شهید رضایی با زیرنویسی زیبا و گویا، جهت پاسخ به طرح ادعای دوستی ایرانی ها با اسرائیل!!، در فیس بوک، که چندی قبل توسط اسرائیلی ها مطرح شده بود.

در زیر عکس نوشته شده:

 قهرمان من

شهید داریوش رضایی نژاد

توسط اسرائیلی ها کشته شد

دوستی با مردم اسرائیل!!

(عکس در اندازه ی بزرگ و اصلی در ادامه)


ترور دانشمندان ایرانی توسط اسرائیل