ان شاالله زین پس مطالبی را در باب شناختن هرچه بیشتر اسلام غریب و احکام دردانه ی آن و همچنین اعتقادات و فلسفه ی قوی و بی نقص اسلامی و... ،در اختیار همگان قرار خواهیم داد.

 در حد ضرورت و نیاز به سایر ادیان الهی (و غیر الهی )و فلسفه ها(و نقص های آن ها) نیز ،خواهیم پرداخت.