فردا ...سبز می شود دوباره  برگ های کاغذی....

از کرانه ی نگاه ما.... از فروغ مهر دستهای ما.....یا ز انحنای واژه های بی صدا....

فردا... دوباره عاشقانه پای انقلاب مهر می زنیم....

من امید دارم....

غنچه های پاک سرخ از میان برگ های سبز ما....رو سفید می شود دوباره....به یاری خدا....

(فردا همه در انتخابات شرکت خواهیم کرد به لطف خدا).من با وضو رای می دهم.شما چطور!؟‌ ؟!