.اطلاعیه١:جلسات گردهمایی پایگاه پنج شنبه ها راس ساعت ٢٠:٣٠برگزار میگردد

اطلاعیه٢:جلسات طرح صالحین(شجره طیبه-حلقه دبیرستان)چهارشنبه ها راس

ساعت١٨:٣٠برگزار میگردد

اطلاعیه٣:هیئت هفتگی پایگاه(هیئت محبان الشهدا)دوشنبه ها راس ساعت ٢٠:٣٠برگزار میگردد